Menu
Maria Janion

Bibliografia podmiotowa Marii Janion 1945-2016

Rozprawy, książki, artykuły w czasopismach i recenzje

Maria Janion
Download PDF
 • 1945
  Król i szlachcic. Kuźnica 1945 nr 10, s. 8.
  Książka dla młodzieży. Kuźnica 1945 nr 18, s. 14.
 • 1946
  „Wilki w nocy” w Teatrze Powszechnym. [Współautorka: Maria Żmigrodzka]. Kuźnica 1946 nr 30, s. 3.
 • 1947
  Im trudniej – tym lepiej, czyli dobrowolne męczeństwo humanistów. [Współautorka:] Halina Kulęgowska. Pokolenie 1947 nr 2, s. 7.
  Polonistyczne obrachunki. Kuźnica 1947 nr 50, s. 10.
  Powieść o Grecji walczącej. Kuźnica 1947 nr 16, s. 9. [recenzja: James Alridge, Orzeł Morski].
 • 1949
  Debiut powieściopisarski T. T. Jeża. Prace Polonistyczne Ser. 7: 1949, s. 77–108.
  Droga do partii. Wieś 1949 nr 47, s. 3. [recenzja: Izydor Koszykowski, Dziecko ulicy].
  Numer 16 produkuje. Wieś 1949 nr 39, s. 2. [recenzja: Jan Wilczek, Numer 16 produkuje].
  Powieść o chłopskim buntowniku. Wieś 1949 nr 16/17, s. 3–4. [recenzja: Jan Zachariasiewicz, Jarema].
  Powieść o powstaniu chłopskim. Wieś 1949 nr 25, s. 6. [recenzja: Tomasz Teodor Jeż, Hryhor Serdeczny].
  „Skamander” redivivus? [Współautorka: Maria Żmigrodzka]. Wieś 1949 nr 5, s. 11.
  Wychowanie przez książkę. Wieś 1949 nr 29, s. 3.
  Wykaz prac powojennych z zakresu teorii i historii literatury. Polonistyka 1949 nr 3, s. 61–64.
 • 1950
  Boy o Mickiewiczu. Wieś 1950 nr 6, s. 4.
  Czerwony kasztelaniec. Przekrój 1950 nr 273, s. 4.
  Debiut powieściopisarski T.T. Jeża. Wieś 1950 nr 14/15, s. 4.
  Edward Dembowski rewolucjonista i humanista. Po prostu 1950 nr 11, s. 4.
  Mickiewicz żywy. Wieś 1950 nr 32, s. 2. [recenzja: Mieczysław Jastrun, Mickiewicz].
  [Recenzja: Lev Plotkin: Pisariev i literaturno-obščestvennoe dviženije šestidjesatich godov. Lenningrad 1945]. Pamiętnik Literacki 1950 t. 41 z. 1, s. 243–250.
  U źródeł pozytywizmu. Walka młodych ze starymi. Kuźnica 1950 nr 7, s. 2, nr 8, s. 6–7.
  Wokół epiki. W szkole Engelsa. Wieś 1950 nr 37, s. 3. [recenzja: Stanisław Wygodzki, Nad Engelsem].
  Z zagadnień wczesnej działalności [Piotra] Chmielowskiego. w: Pozytywizm. Cz. 1. Wrocław 1950, s. 74–115.
  Żywot szlacheckiego liberała. w: Materiały do nauczania historii literatury polskiej. Wybór artykułów historyczno-literackich. T. 1. Romantyzm – pozytywizm. Warszawa 1950, s. 162–178.
 • 1951
  Literatura krajowa w latach 1831–1863. w: Materiały do nauczania historii literatury polskiej dla klasy X. Warszawa 1951, s. 178–186.
  Literatura polska w służbie narodu i postępu. [Współautorzy:] Tadeusz Drewnowski, Andrzej Wasilewski, Maria Żmigrodzka. Sztandar Młodych 1951 nr 86, s. 3.
  O chłopskim buntowniku. [Wstęp do:] Jan Zacharyasiewicz: Jarema. Studium z wewnętrznych dziejów Galicji. Powieść. Z portretem autora. Wstęp i komentarz Maria Janion Wrocław 1951, s. V–XIX.
  O Tadeuszu Borowskim. Wieś 1951 nr 29, s. 2.
  [Recenzja: Józef Dunin-Borkowski: Wybór poezji. Wydał i opracował Adam Ważyk. Warszawa 1950]. Pamiętnik Literacki R. 42: 1951 z. 1, s. 324–327.
  Rodowody zdrady narodowej. Wieś 1951 nr 33, s. 4. [recenzja: Stanisław Zieliński, Ostatnie ognie].
  Tradycja polskiego realizmu krytycznego. [Współautorzy:] Tadeusz Drewnowski, Maria Żmigrodzka i inni. Wieś 1951 nr 15, s. 5.
  W epoce dwóch rewolucji. (Tradycje polskiego realizmu krytycznego). [Współautorzy:] Maria Żmigrodzka, Tadeusz Drewnowski, Andrzej Wasilewski. Wieś 1951 nr 16, s. 4.
  Współczesna postępowa wiedza o Mickiewiczu. Pamiętnik Literacki 1951 z. 2, s. 596–610.
  Z narodowej pielgrzymki. Pamiętnik Literacki 1951 z. 3/4, s. 725–765.
 • 1952
  „Dopływy” krytyki literackiej. Na marginesie Plenum ZLP. Wieś 1952 nr 6, s. 4.
  Opowieść o pierwszych dniach. Nowa Kultura 1952 nr 32, s. 8. [recenzja: Józef Morton, Wielkie dni].
  Problem ludowości romantycznej. Wieś 1952 nr 4, s. 3.
  Realizujmy testament pokoleń. Wieś 1952 nr 7, s. 1.
  Ryszard Berwiński – poeta rewolucji. Życie Literackie 1952 nr 15, s. 4, 11.
  Spór o Mickiewicza. Nowa Kultura 1952 nr 51/52, s. 3–4. [recenzja: Stefan Żółkiewski: Spór o Mickiewicza].
  Uwagi o polskim słowianofilstwie. Fragment pracy o Ryszardzie Berwińskim. Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego 1952 nr 1, s. 37–57.
  Wykład 26, 29, 33. w: Wszechnica radiowa na rok 1951–1952. Kurs. 2. Cykl: Historia literatury polskiej, Warszawa 1952.
 • 1953
  „Gdy naród do boju…”. Wieś 1953 nr 21, s. 1.
  W walce o ideowe nowatorstwo poezji krajowej. Pamiętnik Literacki 1953 z. 3/4, s. 116–150. [recenzja: Mieczysław Inglot, Nowe spojrzenie na „romantyzm krajowy”].
  1954
  Jeszcze jedno nieporozumienie wokół liberalizmu. Z powodu nowej publikacji prof. Chałasińskiego. Pamiętnik Literacki 1954 z. 3, s. 112–142.
  Nowa książka o Dembowskim. Nowa Kultura 1954 nr 1, s. 6. [recenzja: Leon Przemski, Edward Dembowski].
  Pieśniarz czerwonoruski. Życie Literackie 1954 nr 37, s. 4–5.
 • 1955
  Lucjan Siemieński, poeta romantyczny. Warszawa: PIW 1955.
  Przedmowa do: Edmund Wasilewski: Wybór poezji. Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Maria Janion Kraków 1955, s. VII–LXXII.
  Tragizm „Konrada Wallenroda”. Warszawa 1955.
  Tragizm „Konrada Wallenroda”. Życie Literackie 1955 nr 48, s. 4, 11.
  Wasilewski – poeta Krakowa. Życie Literackie 1955 nr 30, s. 9.
 • 1956
  „Dźwięki minionych lat”. Życie Literackie 1956 nr 34, s. 8, 11.
  Hagiografia czy akt oskarżenia. Po prostu 1956 nr 21, s. 6.
  Na nowym wydaniu „Brązowników”. Życie Literackie 1956 nr 46, s. 9–10.
  O genezie „Konrada Wallenroda”. Pamiętnik Literacki 1956 zeszyt specjalny, s. 13–43.
  W sprawie Poznania i wieku XIX. Nowa Kultura 1956 nr 6, s. 7.
  Wallenrodyzm bez uproszczeń. Przegląd Kulturalny 1956 nr 1, s. 1–2, 11.
 • 1957
  Mickiewicz z brązu i Mickiewicz żywy. [Przedmowa do:] Tadeusz Żeleński-Boy: Pisma. Seria 1. T. 4. Brązownicy i inne szkice o Mickiewiczu. Warszawa 1957, s. 5–25.
  O czym warto rozmawiać w przedpokoju ministra spraw przeszłych. Życie Literackie 1957 nr 14, s. 11.
  O ludowości – bez iluzji. Wieś Współczesna 1957 nr 2/3, s. 120–129.
  Powieść o chłopskim buntowniku. [Wstęp do:] Jan Zacharyasiewicz: Jarema. Studium z wewnętrznych dziejów Galicji. Warszawa 1957, s. 5–16.
  Rusyfikacja? Życie Literackie 1957 nr 10, s. 1, 8.
 • 1958
  Nie uchodzi. Życie Literackie 1958 nr 11, s. 10.
  W sprawie wydawnictwa „Dwieście lat literatury polskiej”. [Współautor:] Henryk Markiewicz. Twórczość 1958 nr 3, s. 174–176.
  Wartości marksizmu. Nowa Kult. 1958 nr 18, s. 3, 11. [recenzja: Henryk Markiewicz, Tradycje i rewizje].
  Zapomniani i przemilczani. [Wstęp do:] Antologia romantycznej poezji krajowej. 1831–1863. Warszawa 1958, s. 5–32.
 • 1959
  Dialektyka historii w polemice między Słowackim a Krasińskim. Warszawa: [PAN] 1959, 45, s., Rok Słowackiego 1809–1959. Materiały Sesji Naukowej 25–28 listopada 1959.
  Dwie postacie genetyzmu w badaniach literackich. Nauka Polska 1959 nr 2, s. 52–76.
  [Wypowiedź w ankiecie nt. Zygmunta Krasińskiego:] Krasiński wśród romantyków. Życie Literackie 1959 nr 25, s. 3.
 • 1960
  Aleksander Karol Groza. W: Polski słownik biograficzny. T. 9. Kraków 1960, s. 31–32.
  Dialektyka historii w polemice między Słowackim a Krasińskim. Pamiętnik Literacki 1960 z. 2, s. 377–429.
  Perspektywy badań genetycznych w historii literatury. W: Zjazd polonistów 10–13 grudnia 1958 r. Warszawa; Materiały. Wrocław 1960.
  Próba chrześcijańskiej tragedii o ludzkim buncie. Życie Literackie 1960 nr 15, s. 3, 9.
  Tradycje i perspektywy metodologiczne badań genetycznych w historii literatury. w: Zjazd Naukowy Polonistów 10–13 grudnia 1958. Wrocław 1960, s. 149–246.
  Twórczość Krasińskiego do roku 1836 a problematyka ideowa romantyzmu. w: Zygmunt Krasiński. W stulecie śmierci. Warszawa 1960, s. 92–231.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. referatu Henryka Markiewicza „Teoria prądu literackiego”]. W: Zjazd Naukowy Polonistów 10–13 grudnia 1958. Wrocław 1960, s. 277–315.
 • 1961
  Genewska proza Krasińskiego. Pamiętnik Literacki. 1961 z. 4, s. 394–423.
  [List w rubryce:] Od i do czytelników. Świat 1961 nr 38, s. 8.
  „Zygmunt znał historię”. Polska 1961 nr 11, s. 13–14.
 • 1962
  Zygmunt Krasiński, debiut i dojrzałość. [Monografia]. Warszawa: Wiedza Powszechna 1962.
  Badania komparatystyczne a problemy genezy literackiej. Sprawozdanie z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych Wrocław PAN 1962 z. 5, s. 77–79.
  Polska domena Pawła Hertza. Nowe Książki 1962 nr 17, s. 1041–1043. [recenzja: Paweł Hertz, Domena polska].
  „Polski Vernet” i nasze mity. Nowe Książki 1962 nr 5, s. 257–260. [recenzja: Krystyna Sroczyńska, January Suchodolski].
  Życiorys jednego pokolenia. Nowa Kultura 1962 nr 43, s. 2. [recenzja: Alina Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicza].
 • 1963
  Dla młodzieży czy dla dorosłych? Nowe Książki 1963 nr 13, s. 666–668. [recenzja: Aleksander Kamiński,Polskie związki młodzieży. (1804–1831)].
  Dwugłos o komparatystyce. Sprawozdanie z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych Wrocław PAN Wrocław 1963 z. 3/4, s. 59–61.
  Sporne problemy nauki o literaturze. Argumenty 1963 nr 35, s. 4; nr 36, s. 7.
  Sravnitelo’nye issledovanija i problemy literaturnogo genezisa. w: La litterature comparée en Europe orientale. Conférence de Budapest 26–29 octobre 1962. Budapest 1963, s. 75–184.
  „W Poznańskiem jednak…”. Nowe Książki 1963 nr 3, s. 135–136. [recenzja: Literackie przystanki nad Wartą].
  Wincenty Pol a problemy stosunku do tradycji dziewiętnastowiecznej. Biuletyn Polonistyczny 1963 nr 16, s. 27–28.
  Wstęp do: Wincenty Pol: Wybór poezji. Wyboru dokonała i wstępem poprzedziła Maria Janion. Wrocław1963, s. III–CXLIX.
  Zmierzch romantyzmu. Pamiętnik Literacki 1963 z. 4, s. 313–332.
 • 1964
  Badania komparatystyczne a problemy genezy literackiej. Prace Polonistyczne Seria 20: 1964, s. 142–154.
  Dwugłos o komparatystyce. Biuletyn Polonistyczny 1964 nr 19, s. 30–31.
  Dziennik romantyczny. Nowe Książki 1964 nr 2, s. 49–52. [recenzja: Zygmunt Krasiński: Korespondencja. [1]. Listy do ojca. Opracował Stanisław Pigoń].
  Rozwój marksistowskiej koncepcji romantyzmu w Polsce. Biuletyn Polonistyczny 1964 nr 21, s. 72–75.
  Stanisław Jaszowski. w: Polski słownik biograficzny. T. 11. Kraków 1964, s. 87.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. książki Zofii Stefanowskiej: Historia i profecja]. Studia Filozoficzne 1964 nr 1, s. 141–163.
 • 1965
  Krasiński a Hegel. Studia Filozoficzne 1965 nr 3, s. 39–61.
  Literatura okresu romantyzmu. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Biuletyn Polonistyczny 1965 nr 24, s. 12–14.
  Nauka i literatura. Nowe Książ. 1965 nr 18, s. 838, 839, 842. [recenzja: Henryk Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze].
  Rozwój marksistowskiej koncepcji romantyzmu w Polsce. w: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 3. Literatura Polski Ludowej. Warszawa 1965, s. 366–398.
  Sporné problémy literární vědy. Česká Literatura, Praha 1965 nr 1, s. 1–15.
  Wstęp do: Zygmunt Krasiński: Nie-Boska komedia. Wydanie 8 zmienione, Wrocław 1965, s. III–CXXIII. BN I, 24.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. monografii Kazimierza Wyki pt. „Pan Tadeusz”]. Pamiętnik Literacki 1965 z. 3, s. 239–266.
  Zygmunt Krasiński. w: Wielka encyklopedia powszechna. T. 6. Warszawa 1965, s. 158–159.
 • 1966
  Antynomie polskiego romantyzmu. Życie Literackie 1966 nr 49, s. 5–6.
  „Gdańskie Prace Historycznoliterackie”. Litery 1966 nr 4, s. 9. [recenzja: Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Historyczno-Literackie 1966 nr 1].
  [Hasła (83) wspólnie z Marią Grabowską] w: Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 1. Warszawa 1966.
  Konieczność nieszczerości. Nowe Książki 1966 nr 18, s. 1097–1098. [recenzja: Zygmunt Krasiński: Sto listów do Delfiny [Potockiej], Wybór i wstęp: Jan Kott].
  Krasiński a Hegel. w: Polskie spory o Hegla. Warszawa 1966, s. 115–152.
  Paradoksy kontrrewolucji. Kwartalnik Historyczny 1966 nr 4, s. 915–920. [recenzja: Jerzy Szacki, Kontrrewolucyjne paradoksy].
  [Recenzja: Stefan Treugutt: Beniowski. Kryzys indywidualizmu romantycznego. Warszawa 1964]. Pamiętnik Literacki 1966 nr 4, s. 675–678.
  Tragizm „Konrada Wallenroda”. w: Zdzisław Libera: „Konrad Wallenrod”. Warszawa 1966, s. 136–152.
  Wiedza o literaturze a współczesna humanistyka. Twórczość 1966 z. 12, s. 85–97.
  Wstęp do: Zygmunt Krasiński: Nie-Boska komedia. Wydanie 9. Wrocław 1966. BN I, 24.
 • 1967
  A l’origine du patriotisme polonais: (I). Héros funeraire; (II). Le dernier chevalier, le premier citoyen. La Pologne, Warszawa 1967 nr 7, s. 22–27; nr 10, s. 22–25.
  At the wellspring of Polish patriotism: (I). The elegiac hero. Poland, Warszawa [wersja angielska] 1967 nr 7, s. 22–227; [wersja amerykańska] 1967 nr 9, s. 22–27; (II). The last knight and the first citizen. Poland, Warszawa [wersja amerykańska] 1967 nr 10, s. 22–25.
  En las fuentes del patriotismo polaco. (I). Heroe funebre; (II). El ultimo caballero el primer ciudadano. Polonia, Warszawa 1967 nr 7, s. 22–27; nr 8, s. 22–25.
  Krasiński filozofujący poeta romantyczny. w: Filozofia polska. Warszawa 1967, s. 315–337.
  Krasiński und Hegel. w: Der Streit um Hegel bei den Slawen. Prag 1967, s. 170–211.
  Literatura 1795–1831. w: Wielka encyklopedia powszechna. T. 9. Warszawa 1967, s. 165–167.
  Marksizm wobec genetyzmu w badaniach literackich. w: Problemy teorii literatury. Wrocław 1967, s. 393–426.
  Die marxistische Literaturwissenschaft in Polen und der Strukturalismus. w: Wissenschaftlicher Dienst für Ostmitteleuropa. Marburg/Lahr 1967.
  Od mędrców do guślarzy. Program Teatru Narodowego, Warszawa 1967, s. [4–9].
  [Recenzja: Bronisław Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa 1964]. Pamiętnik Literacki 1967 nr 1, s. 301–306.
  Romantyzm. w: Wielka encyklopedia powszechna. T. 10. Warszawa 1967, s. 55–57.
  Światopogląd polskiego romantyzmu. w: Proces historyczny w literaturze i sztuce. Warszawa 1967, s. 116–142.
  U źródeł polskiego patriotyzmu ([I]–III): Bohater żałobny; Ostatni rycerz, pierwszy obywatel; Żołnierz-obywatel. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Polska 1967 nr 7, s. 22–27; nr 8, s. 22–25; nr 9, s. 21–23.
  Vid den polska patriotismens källor. (I). Sorgens hjälte; (II). Den siste riddaren och den förste medborgaren. Tidskriften Polen, Warszawa 1967 nr 7, s. 22–27; nr 8, s. 22–25.
  [Wypowiedź w dyskusji:] w: Proces historyczny w literaturze i sztuce. Materiały konferencji naukowej maj 1965. Warszawa 1967, s. 165–233.
  [Wypowiedź w:] Ankieta Wydziału I PAN w sprawie rozwoju nauk społecznych i humanistycznych w Polsce do r. 1985. Cz. 6. Językoznawstwo i nauki o literaturze. Warszawa 1967.
 • 1968
  „Nie-Boska komedia”. (Bóg i świat historyczny). w: Literatura, komparatystyka, folklor. Warszawa 1968, s. 407–422.
  Odpowiedź na artykuł prof. Jana Zygmunta Jakubowskiego. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Życie Warszawy 1968 nr 133, s. 4.
  Quellen des polnischen Patriotismus. Der Trauerheld. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. [Przeł.] Ryszard Fryderyk Foryś. Mickiewicz-Blätter, Heidelberg 1968 nr 38, s. 120–124.
  [Sprawozdanie z konferencji poświęconej problemom teoretycznym i historycznoliterackim rozwoju prozy narracyjnej w dwudziestoleciu międzywojennym, Praga 13–17 XI 1967]. Biuletyn Polonistyczny 1968 nr 32, s. 208–209.
  [Wypowiedź w ankiecie: Dlaczego nie mamy książki o dziejach naszej literatury?] Autor, dzieło, proces. Kierunki 1968 nr 17, s. 9.
 • 1969
  Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa: PIW 1969.
  [Hasła (83) wspólnie z Marią Grabowską] w: Mały słownik pisarzy polskich. Wydanie 2 rozszerz., Warszawa 1969.
  Nowożytna tragedia Zygmunta Krasińskiego. Program Teatru Narodowego, Warszawa 1969 nr z 20.III, s. [42–51].
  [Recenzja: Edward Balcerzan, Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego]. Pamiętnik Literacki 1969 nr 4, s. 341–346.
 • 1970
  Czyn i klęska. (Rzecz o tragizmie). Biuletyn Polonistyczny 1970 nr 37, s. 33–34.
  Soldat und Bürger: Walerian Łukasiński. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. [Przeł.] Ryszard Fryderyk Foryś. Mickiewicz Blätter, Heidelberg 1970 nr 44, s. 97–102.
  Wizje nowej humanistyki. Nowe Drogi 1970 nr 12, s. 96–106.
  Wstęp do: Zygmunt Krasiński: Nie-Boska komedia. Wydanie 10 uzupełnione. Wrocław 1970, s. III–CXXV. BN I, 24.
 • 1971
  „Cześć i dynamit”. Literatura a rewolucja. w: Literatura polska wobec rewolucji. Warszawa 1971, s. 5–40.
  Czyn i klęska. (Rzecz o tragizmie). Twórczość 1971 nr 1, s. 41–57.
  Edyp i Prometeusz. (Hegel – Marks – Freud). Dialog 1971 nr 8, s. 94–109.
  O romantičarskom pogledu na svet (poljskog romantizma). [Tłum.] Stojan Subotin. Književnost, Belgrad 1971 nr 10, s. 346–366.
  Ostatni rycerz, pierwszy obywatel. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza dodatek Tydzień Polski, Londyn 1971 nr 5, s. 6, 11.
  Romantyczna wizja rewolucji. w: Problemy polskiego romantyzmu. Wrocław 1971, s. 159–205.
  Romantyczni jakobini. (Dembowski – Berwiński). Pamiętnik Literacki 1971 z. 2, s. 3–30.
  Romantyczni jakobini. Dembowski – Berwiński. (Streszczenie odczytu wygłoszonego dnia 1 kwietnia 1971 r.). Biuletyn Polonistyczny 1971 nr 41, s. 30–31.
  Tragizm „Konrada Wallenroda”. w: O literaturze polskiej. Materiały. Warszawa 1971, s. 131–140.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. książki Andrzeja Walickiego: Filozofia a mesjanizm. Warszawa 1970]. Pamiętnik Literacki 1971 nr 4, s. 306–330.
 • 1972
  Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1972.
  „Wiersze sieroce” Lenartowicza. [Kraków] 1972, Instytut Filologii Polskiej WSP w Krakowie, IBL PAN, Towarzystwo im. M. Konopnickiej.
  Człowiek a idea. Polska 1972 nr 3, s. 17–19.
  [Hasła (83) wspólnie z Marią Grabowską] w: Mały słownik pisarzy polskich. Wydanie 3. Warszawa 1972.
  Hermeneutyka. Teksty 1972 nr 2, s. 9–18.
  El hombre y las ideas. Polonia, Warszawa 1972 nr 3, s. 17–19.
  L’homme et l’idée. Pologne, Warszawa 1972 nr 3, s. 17–19.
  „Kozacy i górale”. (O regionalizmie romantycznym). Biuletyn Polonistyczny 1972 nr 43, s. 43–44.
  [List do redakcji w sprawie rozpowszechniania filmu „Zmierzch bogów” w Warszawie]. Film 1972 nr 17, s. 14.
  Man and the idea. Poland, Warszawa 1972 nr 5, s. 17–19 [wersja amerykańska]; 1972 nr 3, s. 17–19 [wersja angielska].
  Mensch und Idee. (Diskussion-forum: Unruhen unserer Zeit). Monatsschrift Polen, Warszawa 1972 nr 3, s. 17–19.
  Romantyczna poezja północy. Ruch Literacki 1972 nr 3, s. 127–134.
  [Sprawozdanie z konferencji „Kolloquium 72. Weltliterarisches Erbe und sozialistische Gesellschaft”, Berlin 7–14 V 1972. Współautorzy:] Maria Żmigrodzka, Zbigniew Jarosiński. Biuletyn Polonistyczny 1972 nr 46, s. 16–17.
  Tradycja barska w dobie romantyzmu. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. w: Przemiany tradycji barskiej. Kraków 1972, s. 107–165.
  „Wiersze sieroce” Lenartowicza. Pamiętnik Literacki 1972 z. 4, s. 87–115.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. „Romantyzm, rewolucja, marksizm”] Wielobój humanistyczny. Teksty 1973 nr 3, s. 121–138.
 • 1973
  Badania literackie nad XIX stuleciem. Teksty 1973 nr 5, s. 7–21.
  Demony morza. Litery 1973 nr 4, s. 22–23.
  Demony morza. [Wstęp do:] Frederick Marryat: Okręt widmo. [Powieść]. Tłum. Maria Baduszyńska-Borowikowa. Gdańsk 1973, s. V–XXXII.
  Humanistyka – propedeutyka albo terapia; Rewolucja i awangarda; Spór o strukturalizm. (Fragmenty dyskusji). Polska 1973 nr 2, s. 17–20.
  Jak możliwa jest historia literatury. Życie Literackie 1973 nr 13, s. 7–8.
  Kto wyzwoli Prometeusza? (Dialektyka sztuki i rzeczywistości). Polska 1973 nr 5, s. 19–21.
  Marksizm a humanistyka rozumiejąca. (Horyzont badań nad literaturą). w: Konteksty nauki o literaturze. Wrocław 1973, s. 9–48.
  Pol’skij romantizm v evropejskom romantizme. w: Pol’skij romantizm i vostočnoslavjanskie literatury. Moskva 1973, s. 27–63.
  Romantyzm i rewolucja. w: Romantyka rewolucyjna w sztuce. Wrocław 1973, s. 7–23.
  Romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich. w: Studia romantyczne. Wrocław 1973, s. 7–50.
  Światopogląd polskiego romantyzmu. w: Romantyzm. Wybór tekstów naukowych. Kraków 1973, s. 44–60.
  Temat polski. Teksty 1973 nr 1, s. 131–137. [recenzja: Alina Witkowska, Sławianie, my lubim sielanki].
  „Zstąpmy do głębi”. Życie Literackie 1973 nr 37, s. 8.
 • 1974
  Humanistyka: poznanie i terapia. [Eseje]. Warszawa: PIW 1974.
  Biografia młodzieńca. w: Teatr Narodowy. Kronika sezonu 1973/1974. Warszawa 1974, s. [33–36].
  Gombrowicz wobec zła. Życie Literacka 1974 nr 48, s. 7–9.
  Historia literatury a historia idei. (Propozycja nowej problematyzacji). w: Konferencja „Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa” zorganizowana przez Instytut Badań Literackich w dn. 18–22 XI 1974 r. Materiały. [Warszawa 1974].
  Jak opowiadać. Kultura 1974 nr 35, s. 4–6.
  Jeszcze o Baczyńskim. Życie Literackie 1974 nr 4, s. 10.
  Kozacy i górale. w: Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich. Wrocław 1974, s. 135–169.
  „Kuźnia natury”. w: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 2. Wrocław 1974, s. 7–45.
  Młodość romantyczna. Romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich. Polska 1974 nr 5, s. 41–42; nr 6, s. 23–24.
  Nie straszyć obciętym uchem. Polityka 1974 nr 35, s. 9.
  Obrona „Balladyny”. Życie Literackie 1974 nr 9, s. 1, 5.
  The romantic universe. Poland, Warszawa [wersja amerykańska]1974 [nr 2], s. 3, 35.
  Romantic youth. [Przekład angielski]. Poland, Warszawa [wersja amerykańska] 1974 [nr 7], s. 41–42; [nr 8], s. 32–33.
  Romantyzm i niepodległość. Życie Literackie 1974 nr 51/52, s. 1, 6.
  Siła fatalna czy błogosławieństwo. Polityka 1974 nr 24, s. 1, 8–13.
  Szalona miłość na Litwie. Literatura 1974 nr 48, s. 5. [recenzja: Tadeusz Konwicki, Kronika wypadków miłosnych].
  Tragizm „Konrada Wallenroda”. w: Materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej WSP i WSN. Cz. 2. Kraków 1974.
  Wstęp do: Zygmunt Krasiński: Nie-Boska komedia. Wydanie 11. Wrocław 1974. BN I, 24.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Humanistyka a nerwice wieku. Polityka 1974, nr 38, s. 8–9.
  [Wypowiedź w ankiecie:] Widoki Polaków. Polityka 1974 nr 29, s. 6.
 • 1975
  Gorączka romantyczna. [Studia]. Warszawa: PIW 1975.
  Broniewskiego „morze zjawisk”. Życie Literackie 1975 nr 18, s. 1, 13.
  Druga i trzecia generacja romantyków: biografia i geografia. w: Biografia – geografia – kultura literacka. Wrocław 1975, s. 61–88.
  Dwie wizje ludowości romantycznej. Rocznik Literacki Towarzystwa im. Adama Mickiewicza 1975, s. 5–24.
  Edmund Wasilewski. w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Ser. 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863. T. 1. Kraków 1975, s. 753–766.
  Forma gotycka Gombrowicza. Twórczość 1975 nr 2, s. 50–78.
  La guerre et la forme. Cultures, Paryż 1975 nr 4, s. 109–125.
  Gustaw Ehrenberg. w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Ser. 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863. T. 1. Kraków 1975, s. 783–804.
  [Hasła (83) wspólnie z Marią Grabowską] w: Mały słownik pisarzy polskich. Wydanie 4. Warszawa 1975.
  Kazimierz Wyka i Polska. Literatura 1975 nr 4, s. 4.
  Kino i fantazmaty. [I]; Eros i psyche melodramatu. II; Demony, wampiry, potwory. III. Kino 1975 nr 4, s. 41–47; nr 5, s. 41–45; nr 7, s. 41–47.
  Krieg und Form. [Przekład na język niemiecki]. w: Verteidigung der Menschheit. Berlin 1975, s. 533–558.
  Lucjan Siemieński. w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Ser. 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863. T. 1. Kraków 1975, s. 687–701.
  Ludowość rozdwojona. Literatura 1975 nr 2, s. 1, 6.
  Poezja w kraju. (Próba syntezy). w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Ser. 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863. T. 1. Kraków 1975, s. 9–145.
  Polska proza cywilna. Teksty 1975 nr 2, s. 13–38.
  Legenda dwudziestolecia. Film 1975 nr 14, s. 9.
  Sobowtóry i dwoistość. Dialog 1975 nr 2, s. 128–135.
  Świat jako pamięć. Literatura 1975 nr 34, s. 6.
  Wajda i wartości. Film 1975 nr 9, s. 12–15. [recenzja filmu: „Ziemia obiecana”]
  Wieczne umieranie. Literatura 1975 nr 16, s. 10. [recenzja: Władysław Lech Terlecki, Czarny romans].
  Wincenty Pol. w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Ser. 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863. T. 1. Kraków 1975, s. 467–485.
  „Wojna” i „miłość” Jarosława Marka Rymkiewicza. Dialog 1975 nr 6, s. 110–116.
  [Wypowiedź w ankiecie nt. doświadczeń indywidualnych i społecznych wyniesionych z ostatniej wojny]. Literatura 1975 nr 19, s. 2.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Humanistyka, która uczy pytać i słuchać. Opracował [Piotr Wierzbicki] P. W. Literatura 1975 nr 24, s. 1–3.
 • 1976
  Romantizam, revolucija, marksizam. [Przeł.] Stojan Subotin. Beograd: Nolit 1976.
  Broniewskiego „morze zjawisk”. w: Władysław Broniewski w poezji polskiej. Warszawa 1976, s. 5–39.
  Genius loci Kazimierza Wyki. Literatura 1976 nr 6, s. 4.
  [Hasła (83) wspólnie z Marią Grabowską] w: Mały słownik pisarzy polskich. Wyd. 5. Warszawa 1976.
  Historia literatury a historia idei. (Propozycja nowej problematyzacji). w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Kraków 1976, s. 64–79.
  Jak możliwa jest historia literatury. W: Problemy teorii literatury. Seria 2. Wrocław 1976, s. 259–269.
  Literatura i spisek. Pamiętnik Literacki 1976 z. 4, s. 23–61.
  Prawda erotyzmu. Kino 1976 nr 5, s. 25–27.
  Realizm eseistyczny Kazimierza Wyki. Twórczość 1976 nr 5, s. 79–90.
  Romantyzm a początek świata nowożytnego. w: Narodziny i rozwój nowoczesnej kultury polskiej. Wrocław 1976, s. 59–87.
  [Sprostowanie dot. sesji naukowej ku czci Kazimierza Wyki]. Życie Litewski 1976 nr 7, s. 17.
  Wojna i forma. w: Literatura wobec wojny i okupacji. Wrocław 1976, s. 187–267.
  [Polska proza cywilna (fragment poz. 250)] w: Krytycy o Mironie Białoszewskim. Poezja 1976 nr 2, s. 69–70.
  [Wypowiedź w artykule Wojciecha Roszewskiego pt. „Adwersarz”, dotyczącym ankiety „Film jako problem antropologii kultury”] Ekran 1976 nr 48, s. 6.
  [Wypowiedź w dyskusji] Erotyzm w kinie: 1975. Opracowała Barbara Mruklik. Kino 1976 nr 5, s. 27–29.
  [Wypowiedź w dyskusji] Mickiewicz czy pokolenie. Dialog 1976 nr 9, s. 147–155.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. filmu „Mazepa” w reżyserii Gustawa Holoubka] Kostiumowy dreszczowiec czy ironiczna tragedii miłości. Opracowała Barbara Mruklik. Kino 1976 nr 3, s. 8–17.
  „Żyjąca historia”. 75-lecie premiery „Dziadów” [A. Mickiewicza] 1901–1976. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Teatr 1976 nr 22, s. 20–23.
 • 1977
  Conrad a dylemat romantyzmu polskiego. Informacje Pol. Klubu Conradowskiego Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku 1977, s. 8–11.
  Literatura i odnawianie znaczeń. Polonistyka 1977 nr 1, s. 3–7.
  Batalia o Hausera. Kultura 1977 nr 51, s. 15.
  Romantyczna legenda księcia Józefa [Poniatowskiego]. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Pamiętnik Literacki 1977 nr 1, s. 55–95.
  Romantyczna północ. Życie Literackie 1977 nr 43, s. 1, 6.
  [Wypowiedź w dyskusji] Opinie o kolejnej wersji programu nauczania języka polskiego. Polonistyka 1977 nr 3, s. 194–197.
 • 1978
  Romantyzm i historia. [Studia; współautorka:] Maria Żmigrodzka. Warszawa: PIW 1978.
  Conrad wobec dylematu polskiego romantyzmu. Twórczość 1978 nr 3, s. 61–80.
  [Deklaracja założycielska Towarzystwa Kursów Naukowych]. Sygnał 1978 nr 5, s. 14–18.
  Dokument i symbol „dni przedostatnich”. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Kino 1978 nr 6, s. 19–24.
  Duch codzienności. Polityka 1978 nr 3, s. 8–9.
  Histoire de la littérature et histoire des idées. (Proposition d’une nouvelle problématisation). Tłum. Lucjan Grobelek. Literary Studies in Poland, Wrocław T. 1: 1978, s. 139–149.
  „Jak smutny żeglarz…”. [Wstęp do:] Cyprian Kamil Norwid: Cywilizacja. Legenda. Gdańsk 1978, s. 5–15.
  Literatura i spisek. W: Stowarzyszenie Ludu Polskiego w Królestwie Polskim. Gustaw Ehrenberg i „świętokrzyżcy”. Wrocław 1978, s. 77–100.
  Pol’skij romantizm i problemy nacional’nogo samosoznanija. W: Sljavjanskie kul’tury v epochu formirovanija i razvitija slavjanskich nacij XVIII–XIX vv. Moskva 1978, s. 208–217.
  Romantycy wobec rewolucji. W: Studia z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich. Warszawa 1978, s. 227–237.
  Ruch wyobraźni romantycznej. Kino 1978 nr 4, s. 17–21.
  To jest klasycyzm. [Wstęp do:] Ryszard Przybylski: To jest klasycyzm. Warszawa 1978, s. 5–12.
  Wojna i okupacja w oczach Kazimierza Wyki. W: Kazimierz Wyka. Kraków 1978, s. 146–166.
  [Wypowiedź w ankiecie: Jakie trzy książki najlepiej obrazujące polską drogę do niepodległości poleciłaby Pani czytelnikowi nieprofesjonaliście?]. Znak 1978 nr 10/11, s. 1332–1334.
  [Wypowiedź w ankiecie:] Nowa prywatność. Opracowała Anna Czekanowicz. Punkt 1978 nr 2, s. 26–35.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Przeżyć kulturę w szkole. Polityka 1978 nr 30, s. 1, 10.
 • 1979
  Artysta romantyczny wobec narodowego „sacrum”. W: Sztuka XIX wieku w Polsce. Warszawa 1979, s. 15–24.
  Czas formy otwartej. Życie Lit. 1979 nr 48, s. 5.
  [Hasła (83) wspólnie z Marią Grabowską] w: Mały słownik pisarzy polskich. Wyd. 6. Warszawa 1979.
  „…I świeci kanonier ostatni”. [Wstęp do:] Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa. Kraków 1979, s. 7–99.
  Krieg und Form. [Przekład na język niemiecki]. W: Verteidigung der Menschheit. Berlin 1979, s. 533–558.
  Morze jako arcydzieło historii. Punkt 1979 nr 6, s. 14–20. [recenzja: Fernand Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II. T. 1–2].
  Le Nord romantique. Le bateau de Herder. W: Swedish-Polish literary contacts. Stockholm 1979, s. 49–60.
  Poeci międzypowstaniowego kraju wobec Mickiewicza. W: Mickiewicz. Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin 1979, s. 103–122.
  Romantyczny świadek egzystencji. (1). Teksty 1979 nr 3, s. 40–58.
  „Tak będzie pisała kiedyś Polska”. Teksty 1979 nr 6, s. 9–21.
  Uwięziony w morzu. [Wstęp do:] Juliusz Słowacki: Lambro. Powstańca grecki. Powieść poetyczna w dwóch pieśniach. Gdańsk 1979, s. 5–22.
  [Wypowiedź w dyskusji w:] Mickiewicz. Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin 1979, s. 133–135.
 • 1980
  Odnawianie znaczeń. [Szkice]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980.
  [Analiza wiersza „Sowiński w okopach Woli”]. W: Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Warszawa 1980, s. 80–83.
  Apel intelektualistów polskich z dnia 20 VIII 1980. Solidarność* 1980 nr 3, s. 2.
  [Autostreszczenie w języku francuskim książki „Romantyzm i historia”]. Literary Studies in Poland, Wrocław T. 5: 1980, s. 139–149.
  „Byłem śmiercią”. Polityka 1980 nr 40, s. 10. [recenzja filmu: Witold Orzechowski, Wakacje kota].
  „Ciemna” młodość Gombrowicza. Twórczość 1980 nr 4, s. 78–107.
  Co „śni się nam pod mogiłami”. Więź 1980 nr 9, s. 91–100.
  Historia literatury a historia idei. (Propozycja nowej problematyki). W: Teoria literatury. Wybór tekstów dla studentów III roku filologii polskiej studiów zaocznych. Katowice 1980, s. 193–213.
  Iwaszkiewicza „mit powstania” i ironia czynu dziejowego. Twórczość 1980 nr 2, s. 43–60.
  Krasiński – Mielikowski – Ligenza. Pam. Lit. 1980 nr 3, s. 109–127.
  Królestwo wampirów jest z tego świata. Polityka 1980 nr 51/52, s. 15. [recenzja filmu: Werner Herzog, Nosferatu – wampir].
  Prometejski teatr „świętej chwili”. Mówią wieki 1980 nr 11, s. 7–9.
  Le romantisme polonais parmi les romantismes européens. [Tłum.] Lucjan Grobelak. Literary Studies in Poland, Wrocław T. 5: 1980, s. 7–36.
  Romantyczny teatr rewolucji. W: Romantycy i rewolucja. Wrocław 1980, s. 7–24.
  Świadek i sędzia egzystencji. Kino 1980 nr 3, s. 51–53. [recenzja filmu: Werner Herzog, Zagadka Kaspara Hausera].
  „Tak będzie pisała kiedyś Polska”. W: Juliusz Słowacki we współczesnym teatrze polskim. Kraków 1980.
  [Wypowiedź w ankiecie:] Pamięć o innej Europie. Notował Jan Śpiewak. Radio i Telewizja 1980 nr 53, s. 1, 16.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. młodzieży:] Jedni i drudzy. Kultura 1980 nr 48, s. 7, 9.
 • 1981
  Estetyka średniowiecznej Północy. W: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Wrocław 1981, s. 7–64.
  Filozofia bomby. Kino 1981 nr 7, s. 6–9. [recenzja filmu: Agnieszka Holland, Gorączka].
  Mistyczna hipoteza rzeczywistości. W: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum. Warszawa 10–11 grudnia 1979. Warszawa 1981, s. 324–332.
  „Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi”. Pismo 1981 nr 3, s. 5–18.
  O różnicy między „robotnikiem” a „przedstawicielem klasy robotniczej”. W: Wałęsa. Gdańsk 1981, s. 124–135.
  Pamięć o innej Europie. W: Miłosz w kraju. Warszawa 1981, s. 68–69.
  Podsumowanie zagajeń. W: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum. Warszawa 10–11 grudnia 1979. Warszawa 1981, s. 277–280.
  Poezja strajku sierpniowego. Zapis 1981 nr 20, s. 31–36.
  Polskie trucizny. Kino 1981 nr 1, s. 10–11. [recenzja filmu: Edward Żebrowski, W biały dzień].
  [Przemówienie na XXI Walnym Zjeździe Związku Literatów Polskich, Warszawa 28–29 XII 1980]. NTO 1981 nr 2, s. 29–32.
  [Słowo wstępne do sympozjum:] Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum. Warszawa 10–11 grudnia 1979. Warszawa 1981, s. 13–15.
  Trzy wariacje na tematy romantyczne: 1. Polityka i moralność; 2. Poezja strajku sierpniowego; 3. Ambasador, człowiek i głos wewnętrzny. Zapis 1981 nr 20, s. 26–39.
  Warszawska „lewica romantyczna”. W: Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840–1845. Edward Dembowski. Wrocław 1981, s. 87–106.
  [Wstęp do:] Witold Gombrowicz: Ferdidurke. [Przeł.] Uglješa Radnovič. Beograd 1981.
  [Wypowiedź nt. marca 1968:] Głos w dyskusji na Zjeździe Literatów. Zapis 1981 nr 19, s. 44–47.
  [Wypowiedź na plenarnym posiedzeniu Zarządu Głównego ZLP:] O przyszłość oświaty narodowej. (Memoriał Związku Literatów Polskich w sprawie oświaty narodowej). Kurier Pol. 1981 nr 177, s. 5; toż Tyg. Powsz. 1981 nr 31, s. 4.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Czy polska literatura jest demokratyczna. Polityka 1981 nr 30, s. 10–11.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Rozmowa pierwsza: o humanistycznym doświadczeniu antypsychiatrii. W: Galernicy wrażliwości. Gdańsk 1981, s. 343–370.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Rozmowa druga: O współczesnej mediokracji. W: Galernicy wrażliwości. Gdańsk 1981, s. 371–401.
  [Wypowiedź w dyskusji]. W: Marzec 1968. Warszawa 1981, s. 29–31.
  [Wypowiedź w dyskusji]. W: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum. Warszawa 10–11 grudnia 1979. Warszawa 1981, s. 226–228.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. wystawienia „Dziadów” Adama Mickiewicza w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku]. Punkt 1981 nr 13, s. 8–29.
  [Wypowiedź w dyskusji nad „Uroczystościami żałobnymi” Jeana Geneta w przekładzie Piotra Kamińskiego:] Przekroczenie stało się faktem. Literatura na Świecie 1981 nr 3, s. 78–121.
  [Zagajenie dyskusji nt. tekstu dzieła mistycznego w:] Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum. Warszawa 10–11 grudnia 1979. Warszawa 1981, s. 46–62.
 • 1982
  Humanistyka: poznanie i terapia. [Eseje]. Wyd. 2. Warszawa: PIW 1982, 243, s.
  „Bardziej umarła od umarłych?”. W: Odmieńcy. Gdańsk 1982, s. 103–107.
  Dramat egzystencji na morzu. [Wstęp do:] Witold Gombrowicz: Zdarzenia na brygu Banbury. Gdańsk 1982, s. 5–28.
  Forma gotycka Gombrowicza. Program Teatru Narodowego, Warszawa 1982 nr z 6 II, s. 13–14.
  „Gdzie jest Lemańska!”. W: Odmieńcy. Gdańsk 1982, s. 152–199.
  „Państwo ideologiczne” w Polsce. W: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Warszawa 1982, s. 41–43.
  [Słowo i symbol w miesiącach przełomu]. W: Kongres Kultury Polskiej. Warszawa 1982, s. 17–24.
  Słowo i symbol w miesiącach przełomu. Prz. Pol. dod. Nowy Dz., Nowy Jork 1982 nr 79, s. 14.
  Die Stellung der polnischen Romantik im europäischen Kontext. W: Slawische Kulturen in der Geschichte der europäischen Kulturen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Berlin 1982, s. 201–205.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Cierpienie jako źródło kultury? (Dyskusja w dniu 30 marca 1979 roku). W: Odmieńcy. Gdańsk 1982, s. 399–418.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Fałszywy paszport Adeli H. (Dyskusja o filmie François Truffauta). W: Odmieńcy. Gdańsk 1982, s. 113–126.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Przekroczenie stało się faktem. (Dyskusja nad przekładem „Uroczystości żałobnych” [Jeana Geneta]). W: Odmieńcy. Gdańsk 1982, s. 285–328.
 • 1983
  Apel „64”. Przegląd (NOWA) 1983 nr 1, s. 7–8.
  „L’art c’est l’homme qui s’organise”. Le bouillant creuset de l'histoire privée. [Przeł.] Hubert Krzyżanowski. Literary Studies in Poland, Wrocław T. 10: 1983, s. 35–75.
  Cierpienie i śmierć w myśleniu mesjanistycznym. Twórczość 1983 nr 1, s. 135–140.
  Epika życia fantazmatycznego. Program Teatru Polskiego, Warszawa 1983 nr z 24 III, s. [8–15].
  Iwaszkiewicza „mit powstania” i ironia czynu dziejowego. W: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Materiały z konferencji Instytutu Badań Literackich PAN, w dniach 18–20 czerwca 1979 r. w Warszawie na temat „Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza w 85 rocznicę urodzin”. Kraków, Wrocław 1983, s. 7–26.
  O różnicy między „robotnikiem” a „przedstawicielem klasy robotniczej”. Miesięcznik 1983 nr 9/14, s. 31–38.
  Oni są Czarownicą. [Wstęp do:] Anna Czekanowicz, Zbigniew Joachimiak: Pełni róż obłędu. [Wiersze]. Gdańsk 1983, s. 5–10.
  Rewolucja literacka a rewolucja polityczna. W: Powstanie listopadowe 1830–1831. Wrocław 1983, s. 329–339.
  Tam gdzie rojsty. Twórczość 1983 nr 4, s. 93–110.
  „Wiersze sieroce” Lenartowicza. W: Literatura i podkultura dzieci i młodzieży. Wrocław 1983, s. 118–144.
 • 1984
  Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne. [Szkice]. Warszawa: PIW 1984.
  Byt rozpaczliwy i szalony. Kino 1984 nr 3, s. 33.
  „Ciemna” młodość Gombrowicza. W: Gombrowicz i krytycy. Kraków 1984, s. 491–529.
  „Kapelmistrz Kreisler” [E. T. A. Hoffmanna] i „Pani Bovary” [Gustawa Flauberta]. W: Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi. Kraków, Wrocław 1984, s. 321–334.
  Od morderców do guślarzy. Program Teatru Dramatycznego, Legnica 1984/1985 [nr 1], s. 7–11.
  Ocalenie przez rozpacz. W: Literatura źle obecna. Londyn 1984, s. 123–143.
  Partyzantka [Józefa] Zaliwskiego w literaturze romantycznej. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. W: Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833. Wrocław 1984, s. 199–217.
  Polacy i ich wampiry. Twórczość 1984 nr 12, s. 59–70.
  [Słowo powitalne wygłoszone podczas spotkania z Günterem Grassem 8 VI 1981 na UG]. W: Grass: Punkty widzenia. Warszawa 1984, s. 69.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Grass, Hegel i Syzyf. [Rozmowa z Günterem Grassem]. Wypowiedzi G. Grassa z taśmy magnetofonowej spisał i przetłumaczył Marek Lewicki. W: Grass: Punkty widzenia. Warszawa 1984, s. 71–82.
  [Wypowiedź w dyskusji:] W kopalni u Grassa. Opracował Stefan Chwin z dyskusji na konwersatorium Marii Janion na UG od 1978. W: Trójkąt Bermudzki Güntera Grassa. Warszawa 1984, s. 57–77.
  [Wypowiedzi w dyskusji nt. Georges’a Bataille’a:] „Jego pełne niekoherencji poglądy…”. W: Osoby. Gdańsk 1984, s. 391–449.
  [Wypowiedzi w dyskusji nt. antropologii Ronalda Davida Lainga:] W: Osoby. Gdańsk 1984, s. 329–353.
  [Wypowiedzi w dyskusji nt. poglądów antropologicznych Susan Sontag]. W: Osoby. Gdańsk 1984, s. 354–390.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. Stanisławy Przybyszewskiej:] Pleśń i rdza. Osoby. Gdańsk 1984, s. 116–181.
 • 1985
  [Fragment rec. filmu „Gorączka”]. [Przeł.] Ewa Bérard. L’Autre Europe. L’Age d’Homme, Paryż 1985 nr 5, s. 148–150.
  Ironia zwątpienia i patosu. W: Helena Zaworska: „Opowiadania” Jarosława Iwaszkiewicza. Warszawa 1985, s. 204–209.
  List do ministra kultury i sztuki Kazimierza Żygulskiego, wyrażający protest przeciw uniemożliwieniu działalności teatrowi Ósmego Dnia w Poznaniu]. Kultura Niezależna 1985 nr 5, s. 71–73.
  Romantiken och Polen. [Przeł.] Martin von Zweigbergk. Artes, Sztokholm 1985 nr 3, s. 25–36.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. filmowej wersji powieści Güntera Grassa „Blaszany bębenek”:] Grass przełożony na Schlöndorffa. Dialog 1985 nr 10, s. 119–128.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. motywu powstania styczniowego w literaturze współczesnej] … Jakby życie było zdradą. Opracowała Magdalena Bajer. Tygodnik Powszechny 1985 nr 4, s. 1, 4.
 • 1986
  L’âme de l’élève Törless. [Przeł.] Marica Demeure. Lettre Internationale, Paryż 1986 nr 8.
  Badania nad romantyzmem polskim. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. Warszawa 1986, s. 116–147.
  Czytając Conrada i Gombrowicza. [Posłowie do:] Aniela Kowalska: Conrad i Gombrowicz w walce o swoją wybitność. Warszawa 1986, s. 5–16.
  Dusza wychowanka Törlessa. Odra 1986 nr 4, s. 24–32.
  Epika życia fantazmatycznego. W: Problemy wiedzy o kulturze. Wrocław 1986, s. 595–606.
  La letteratura romantica come documento della conigure. W: Testi letterari e conoscenza storica. La letteratura come foute. Milano 1986, s. 95–134.
  Marzący: jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest… W: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje sympozjum Warszawa 6–7 grudnia 1982. Warszawa 1986, s. 303–337.
  Maska Maski: Ontologiczne nieszczęście człowieka śmiechu. W: Maski. T. 2. Gdańsk 1986, s. 395–410.
  Ocalenie przez rozpacz. W: Literatura źle obecna. Kraków 1986, s. 61–65.
  Das „Polentum” bei Günter Grass. [Przeł. z pol.] Renate Schmidgall-Trojansky. W: Suche die Meinung. Wiesbaden 1986, s. 283–295.
  Polish romanticism and Scandinavia. W: The Slavic world scandinavia. Åarhus [ok. 1986], s. 99–104.
  Pośmiertna maska Konrada Wallenroda. W: Maski. T. 2. Gdańsk 1986, s. 341–392.
  Romantyzm polski i Skandynawia. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego Prace Historyczno-literaturoznawcze. 1986 nr 10/11, s. 257–268.
  „Rozbitych harf niedomówiony dźwięk”. W stoczterdziestolecie romantycznego tomu poezji. Twórczość 1986 nr 3, s. 73–87.
  Skald as a romantic poet. W: Kontakty literackie polsko-szwedzkie w XIX i XX wieku. Konferencja organizowana przez Instytut Badań Literackich PAN w dn. 23–25 września 1986. Warszawa: IBL PAN 1986.
  Souffrance et mort dans le pensée messianique. [Przeł.] Elżbieta Koślacz. W: Le Prophetisme et le messianisme dans les lettres polonaises et françaises à l’époque romantique. Actes du colloque organisé par l’Institut de Philologie Romane et le Centre d’Etudes Française de l’Université de Varsovie. (Septembre 1982). Varsovie 1986, s. 27–35. Les Cahiers de Varsovie, 13.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Discussion sur les communications de Stanisław Makowski, de Małgorzta Nesteruk et de Alina Kowalczykowa. W: Le Prophetisme et le messianisme dans les lettres polonaises et françaises à l’époque romantique. Actes du colloque organisé par l’Institut de Philologie Romane et le Centre d’Etudes Française de l’Université de Varsovie. (Septembre 1982). Varsovie 1986, s. 299–302. Les Cahiers de Varsovie, 13.
  [Wypowiedzi w dyskusjach]. W: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje sympozjum Warszawa 6–7 grudnia 1982. Warszawa 1986, s. 261–163, 390–392.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. „Księgi pamiętnikarza” Tadeusza Peipera:] Księga ze skóry i wnętrzności. W: Maski. T. 1. Gdańsk 1986, s. 313–366.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. maski i zamaskowania:] W: Maski. T. 2. Gdańsk 1986, s. 157–244.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. powieści Heinara Kipphardta „Aleksander März”]. W: Maski. T. 2. Gdańsk 1986, s. 245–276.
  Zbroja Grażyny. W: Maski. T. 1. Gdańsk 1986, s. 148–159.
  Zmierzch Bogów? Program Teatru Wybrzeże, Gdańsk 1986.
 • 1987
  [Czwarta] IV część „Dziadów” i wczesnoromantyczny bohater egzystencji. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Pamiętnik Literacki 1987 z. 1, s. 3–13.
  Czy Stawrogin jest postacią tragiczną? Odra 1987 nr 4, s. 34–41.
  Demony morza. [Wstęp do:] Frederick Marryat: Okręt widmo. Tłum. Maria Boduszyńska-Borowikowa. Wyd. 2. Gdańsk 1987, s. 5–23.
  „Elegia”. W: Trzy zimy. Głosy o wierszach. Londyn 1987.
  Fryderyk Chopin wśród bohaterów egzystencji. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Res Publica 1987 nr 3, s. 49–62.
  Krucjata niewiniątek. Twórczość 1987 nr 4, s. 96–103.
  Księga i potwór. [Współautor:] Remigiusz Forycki. Przegląd Humanistyczny 1987 nr 7/8, s. 117–123.
  Polacy i ich wampiry. W: Losy Polaków w XIX i XX w. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa 1987, s. 183–197.
  Pour une critique fantasmatique. [Przeł.] Hubert Krzyżanowski. Literary Studies in Poland, Wrocław T. 18: 1987, s. 41–67.
  Stavrogine tragique? [Przeł.] Anna Posner. Lettre Internationale, Paryż 1987 nr 3.
  Sytuacja nauk społecznych i humanistycznych w PAN. Kultura Niezależna 1987 nr 36, s. 107–116; toż Wokół Nauki 1987 nr 19, s. 1–4.
  „W tę jesień dławiącą”. Pam. Lit. 1987 z. 3, s. 13–19.
  Walka z szatanem i demon teatru. W: Obecność. Rozmowy o filozofii. Rozmowy o teraźniejszości. Rozmowy o życiu i życiorysach. [Warszawa] 1987, s. 153–164.
 • 1988
  [Apel intelektualistów o przezwyciężeniu polskiego kryzysu i prawie społeczeństwa do samoorganizowania się w towarzystwa i ruchy społeczne, Warszawa XII 1987 / I 1988:] Apel intelektualistów. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1987 nr 7, s. 3; toż pt. Do władz PRL na ręce Marszałka Sejmu. Serwis Informacyjny Społecznego Komitetu Nauk 1988 nr 62, s. 6.
  Czy Stawrogin jest postacią tragiczną? W: Dzieci. T. 2. Gdańsk 1988, s. 71–88.
  Dusza wychowanka Törlessa. W: Dzieci. T. 1. Gdańsk 1988, s. 261–279.
  Fantazmat jako pojęcie humanistyki. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego Pedagogika. Historia Wychowania 1988 z. 16, s. 59–72.
  Krucjata niewiniątek. W: Dzieci. T. 1. Gdańsk 1988, s. 189–205.
  Literatura romantyczna jako dokument spisków. W: Obraz literatury polskiej XIX I XX wieku. Ser. 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863. T. 2. Kraków 1988, s. 7–46.
  Obraz polskości u Grassa. W: Polskie pytania o Grassa. Warszawa [1988], s. 217–231.
  Projekt Grassowski dla „Hybryd”. W: Sławomir Rogowski, Andrzej Wójtowicz: [Zamiast wstępu do:] Polskie pytania o Grassa. Warszawa [1988], s. 5–6.
  Skald as a romantic poet. W: Polish-Swedish literary contacts. Stockholm 1988, s. 1–10.
  Szalona. Twórczość 1988 nr 10, s. 72–85.
  Wallenrod reformy i Wallenrod spisku. Część 1. Znak 1988 nr 12, s. 25–37.
  Wyłom. Tygodnik Mazowsze Solidarność 1988 nr 269, s. 1–2.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Dlaczego Kain nie chce „stać się dzieckiem”? Opracowała Krystyna Turkowska-Chwin. W: Dzieci. T. 2. Gdańsk 1988, s. 89–105.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Dzieci bestia apokaliptyczna. Opracowała Krystyna Turkowska-Chwin. W: Dzieci. T. 1. Gdańsk 1988, s. 238–257.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Dzieci i utopia. Opracowała Krystyna Turkowska-Chwin. W: Dzieci. T. 1. Gdańsk 1988, s. 206–216.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Flora i Miles. Rozmowa o powieści Henry’ego Jamesa: W kleszczach lęku. Opracowała Krystyna Turkowska-Chwin. W: Dzieci. T. 2. Gdańsk 1988, s. 17–39.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Grass przełożony na Schlöndorffa. W: Polskie pytania o Grassa. Warszawa [1988], s. 131–160.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Obcy Amor. Opracowała Krystyna Turkowska-Chwin. W: Dzieci. T. 1. Gdańsk 1988, s. 303–323.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Rozplątywanie Grassa. W: Polskie pytania o Grassa. Warszawa [1988], s. 18–82.
  Wypowiedź w dyskusji:] Spory o lekturę Grassa. W: Polskie pytania o Grassa. Warszawa [1988], s. 243–250.
  [Wypowiedź w dyskusji:] W kopalni u Grassa. Opracowała Krystyna Turkowska-Chwin. W: Dzieci. T. 1. Gdańsk 1988, s. 341–373.
 • 1989
  Wobec zła. [Eseje]. Chotomów: Verba 1989.
  L’apocalypse laïque. [Współautor:] Remigiusz Forycki. [Przeł.] Jean-Yves Erhel. Lettre Internationale, Paryż 1989 nr 21.
  Cierń i róża Ukrainy. Znak 1989 nr 9, s. 25–51.
  Diabeł na Białorusi. Autograf 1989 nr 6/8, s. 70–80.
  Dylematy rewolucji francuskiej. Tygodnik Powszechny 1989 nr 11, s. 6.
  Fantazmat ściętej głowy. [Współautor:] Remigiusz Forycki. Twórczość 1989 nr 7, s. 49–66.
  Faust, czyli Tragedia antropologiczna. Dialog 1989 nr 9, s. 91–95.
  Legenda Jana Witkiewicza – jedynego prawdziwego Wallenroda. Fragment książki „Życie pośmiertne Konrada Wallenroda”. Autograf 1989 nr 2, s. 7–21.
  Literacki paradoks Rewolucji Francuskiej. [Współautor:] Remigiusz Forycki. Problemy 1989 nr 7, s. 10–16.
  O wolne wybory. KOS 1989 nr 2, s. 2.
  Oświadczenie [w sprawie wyborów do sejmu]. Konfrontacje 1989 nr 1, s. 30.
  Oświadczenie [w sprawie wyborów do sejmu]. Ład 1989 nr 4, s. 2.
  Promoteusz znowu skowany? Dwadzieścia Jeden 1989 nr 9/10, s. 106–111.
  Purqui la révolution est – elle une femme. Revue Européenne des Sciences Sociales, Genewa 1989 nr 85.
  Tragedia antropologiczna. Kalendarz Teatralny na rok zwykły 1989, s. 19–22.
  Wallenrod reformy i Wallenrod spisku. Część 2. Znak 1989 nr 1, s. 3–23.
  Wallenrodowie powstania styczniowego i Kraszewski. Pam. Lit. 1989 z. 2, s. 119–147.
  [Wypowiedź w ankiecie:] Kultura polska: jaka jest jaka będzie. Życie Warsz. 1989 nr 297, s. 10.
  [Wypowiedź w dyskusji nt. filmu „Danton”:] „znajdźcie ten punkt, gdzie zaczął się błąd”. Dyskusja z udziałem Marii Janion i Andrzeja Wajdy. Opracowały: Ewa Awdziejczyk, Dorota Roszkowska. Kino 1989 nr 10, s. 17–25.
  Zbroja Wałęsy. Kultura i Życie 1989 nr 2, s. 1–2.
 • 1990
  Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa: PIW 1990
  Autokomentarz. Opracował Paweł Piasecki. Ogród 1990 nr 2, s. 62–74.
  Egzystencja ludzi i duchów. Rodowód wyobraźni filmowej Andrzeja Wajdy. Kino 1990 nr 4, s. 23–27.
  Fryderyk Chopin wśród bohaterów egzystencji polskiego romantyzmu. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Rocznik Chopinowski T. 19: 1987 wyd. 1990, s. 33–48.
  Krwotok lawy. Życie Warsz. dod. Kult. i Życie 1990 nr 1, s. 1–2
  Słońce czerwca. Teksty Drugie 1990 nr 4, s. 108–112. [recenzja: Poznański Czerwiec 1956].
  Szalona. w: Zdziwienie Kraszewskim. Wrocław 1990, s. 13–27.
  Trzy dramaty o rewolucji: Krasiński, Witkiewicz, Gombrowicz. Ogród 1990 nr 1, s. 31–43.
 • 1991
  Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów Warszawa: PEN 1991.
  Artysta przemienienia. Teksty Drugie 1991 nr 1/2, s. 58–80.
  Egzystencje ludzi i duchów. Rodowód wyobraźni filmowej Andrzeja Wajdy. w: Sztuka na wysokości oczu. Filmy i antropologia. Warszawa 1991, s. 111–122.
  Katastrofa i religia. (O „Nie-Boskiej komedii”). w: Dramat i teatr religijny w Polsce. Lublin 1991, s. 135–162.
  Koniec epoki? Życie Warszawy 1991 nr 287 dodatek Kultura i Życie nr 25, s. 9–10.
  Maria Janion poleca [książki Louis’a Ferdinanda Celine’a]. Gazeta Wyborcza 1991 nr 236, s. 17.
  Poloniści do podziemia. Gazeta Wyborcza 1991 nr 213, s. 13.
  Polski korowód. w: Mity i stereotypy w dziejach Polski. Warszawa 1991, s. 185–242.
  Skald jako poeta romantyczny. w: Zwierciadła Północy. Warszawa 1991, s. 11–32.
  Szanse kultur alternatywnych. Opracował Piotr Gruszczyński. Res Publica 1991 nr 3, s. 107–110.
  „Szkoła białoruska” w poezji polskiej. Przegląd Wschodni 1991 z. 1, s. 35–48.
  Temat jeanpaulowski. Ogród 1991 nr 2, s. 110–118.
  Wallenrodowie linii orenburskiej: Jan Witkiewicz, Zygmunt Sierakowski. Przegląd Wschodni 1991 z. 2, s. 315–327.
  Wallenrodyzm pojałtański. Tygodnik Literacki 1991 nr 20, s. 4–5, 8.
  Wprowadzenie do: Zwierciadła północy. Związki i paralele literatur polskiej i skandynawskiej. Warszawa 1991, s. 7–8.
  [Wypowiedź na temat ostatnich lektur]. Życie Warszawy dodatek Ex Libris 1991 nr 13, s. 1.
  [Wypowiedź w ankiecie na temat narodowego charakteru Polaków:] Idee i gesty. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 45, s. 6.
  [Wypowiedź w ankiecie:] Książka na wakacje. Polityka 1991 nr 27, s. 9.
 • 1992
  Dlaczego rewolucja jest kobietą? w: Historia i wyobraźnia. Warszawa 1992, s. 103–119.
  La fantasme de la tete coupée. [Współautor:] Remigiusz Forycki. Acta Universita Wratislaviensis 1992 nr 1246 Romanica Wratislaviensis nr 35, s. 75–87.
  Jan Barszczewski. w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863. T. 3. Warszawa 1992, s. 91–114.
  Kryzys jednolitego modelu kultury i szanse kultur alternatywnych. w: Szanse i zagrożenia polskich przemian. Warszawa 1992, s. 69–75.
  Maria Janion poleca [książkę Jerzego Kosińskiego „Malowany ptak”]. Gazeta Wyborcza 1992 nr 109, s. 17.
  La mort, témoin romantique de l’existence. [Przeł.] Hubert Krzyżanowski. Literary Studies in Poland, Wrocław T. 25: 1992, s. 45–62.
  Nie wszystko stracone. Polityka 1992 nr 48, s. 17, 20.
  O nowej elicie piosenka. Brulion 1992 nr 19 A, s. 92–94.
  Der „polnische” und der „deutsche” Teufel. Über die Figuren des Bösen. w: Deutsche und Polen. 100 Schlüsselbegriffe. München, Zürich 1992, s. 169–179.
  Tadeusz Łada-Zabłocki. w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863. T. 3. Warszawa 1992, s. 333–356.
  Trzeci wymiar życia. Notatnik Teatralny 1992 nr 4, s. 7–9.
  Trzy dramaty o rewolucji: Krasiński, Witkiewicz, Gombrowicz. w: Zwierciadła Północy. II. Warszawa 1992, s. 7–20.
  [Wypowiedź w ankiecie nt. Gazety Wyborczej:] Tysiąc razy od 1989 roku. Zebrała Joanna Stempień. Życie Warszawy 1992 nr 230, s. 2.
  [Wypowiedź w ankiecie nt. „książek, które są nam niezbędne, a których zarazem brakuje”]. Res Publica Nowa 1992 nr 2, s. 64–65.
 • 1993
  „Dziwaczny wzrost”. Res Publica Nowa 1993 nr 11, s. 19–24.
  „Królestwo i wygnanie”. Ogród 1993 nr 1/4, s. 29–59.
  Nauka w potrzasku. Tygodnik Solidarność 1993 nr 7, s. 10.
  Niańka i kowboj. [Wstęp do:] Elisabeth Badinter: XY tożsamość mężczyzny. Tłumaczył [z francuskiego] Grzegorz Przewłocki. Warszawa 1993, s. 9–15.
  Panna i miłość szalona. Teksty Drugie 1993 nr 4/6, s. 15–36.
  Czy będziesz wiedział co przeżyłeś? Gazeta Wyborcza 1993 nr 269, s. 10–11.
  Metafizyczny Kolumb. Gazeta Wyborcza dodatek Książki 1993 nr 246, s. 13. [recenzja: Józef Czapski: Wyrwane strony].
  Romantyczne tematy egzystencji. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Znak 1993 nr 12, s. 4–17.
  Romantyzm blaknący. Dialog 1993 nr 1/2, s. 146–154.
  Telekomunikacja – rozbestwiony monopolista. Gazeta Wyborcza 1993 nr 176, s. 13.
  [Wypowiedź na temat artykułu Jerzego Grotowskiego:] Grotowski dziś: Montaż w sobie samym. Dialog 1993 nr 7, s. 110–114.
  [Wypowiedź na temat inteligencji]. Notowała Joanna Stempień. Życie Warszawy 1993 nr 16, s. 8.
  [Wypowiedź w dyskusji na seminarium:] „Romantyzm i egzystencja”. Ogród 1993 z. 1/4, s. 59–64, 71–83.
 • 1994
  Kuźnia natury. Gdańsk: słowo/obraz 1994.
  Forma i śmierć. Mówienie o tym. Ogród 1994 nr 1, s. 75–85.
  Koniec wieku. w: Inni wśród swoich. Warszawa 1994, s. 67–74.
  Okrucieństwo: wiek XX patrzy na Oświecenie. Res Publica Nowa 1994 nr 5, s. 15–17.
  René: od utraty do zatraty. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Res Publica Nowa 1994 nr 6, s. 14–19.
  Rousseau – bohater egzystencji. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Konteksty 1994 nr 3/4, s. 31–39.
  [Wypowiedź w dyskusji na temat kultury zachodniej rozpoczętej wypowiedzią Zygmunta Baumana: Wolność – nie wolność]. Życie Warszawy dodatek Ex Libris 1994 nr 63, s. 1–3.
 • 1995
  Wobec końca wieku. Gdańsk: Wydawnictwo UG 1995, 14, s.
  Mężczyzna, kobieta i dzieje. [Wstęp do:] Günter Grass: Turbot. Przeł. Sławomir Błaut. Gdańsk 1995, s. 7–23.
  Romantyczne tematy egzystencji. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. w: Nasze pojedynki o romantyzm. Warszawa 1995, s. 9–25.
  Świadomość stylu. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 5, s. 8–10.
  Wobec końca wieku. w: Nadanie Marii Janion tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Oliwa, dnia 20 października 1994. [Gdańsk:] 1995, s. 51–63.
  [Wypowiedź w dyskusji:] „Jeśliś urodził Boga…”. w: Nasze pojedynki o romantyzm. Warszawa 1995, s. 123–141.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Polska na wiosnę. w: Nasze pojedynki o romantyzm. Warszawa 1995, s. 267–293.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Sernica i nieskończoność. w: Nasze pojedynki o romantyzm. Warszawa 1995, s. 71–95.
 • 1996
  „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”. [Szkice]. Warszawa: Sic! 1996, 114, s.
  Kobiety i duch inności. [Szkice]. Warszawa: Sic! 1996, 349, s. Stanowiska/Interpretacje, 3.
  Sprawa Stawrogina. [Autorzy:] Maria Janion, Ryszard Przybylski. Posłowie: Tadeusz Komendana temat Warszawa: Sic! 1996, 87, s.
  Fragment dyskursu miłosnego. Res Publica Nowa 1996 nr 7/8, s. 24–28.
  Gorzkie arcydzieło. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Teksty Drugie 1996 nr 2/3, s. 14–23.
  Gorzkie arcydzieło. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. w: Trzynaście arcydzieł romantycznych. Warszawa 1996, s. 115–123.
  Każdy mówi drugiemu, że nie jest bogiem. Rozmawiają: Maria Janion, Ryszard Przybylski. Opracowała Joanna Szwedowska. Konteksty 1996 nr 3/4, s. 34–36.
  Wstrętna myśl słowiańska? Wypowiedź o niektórych spornych problemach wampirologii. Życie Warszawy dodatek Ex Libris 1996 nr 92, s. 4–5.
  [Wypowiedź w ankiecie:] O swoich namiętnościach. Res Publica Nowa 1996 nr 1, s. 34–37.
  [Wypowiedź w dyskusji na temat książki Tomasza Łubieńskiego „Trzy eseje o powstaniu warszawskim”:] Bitwy i koszty. Opracowała Małgorzata Szpakowska. Dialog 1997 nr 8, s. 82–90.
 • 1997
  Demony Poego. [Wstęp do:] Edgar Allan Poe: Opowieści niezwykłe. Przełożyli: Bolesław Leśmian, Krystyna Tarnowska, Stanisław Wyrzykowski. Wrocław 1997, s. 9–14.
  Dobry książę. [Przedmowa do:] Henri Frédéric Amiel: Dziennik intymny. Wyboru dokonała i przeł. Joanna Guze. Warszawa 1997, s. 5–23.
  Egzorcyzmy rodzinne. Program Teatru im., s. Jaracza, Łódź 1997, s. [7–11].
  Jeruzalem słoneczna i zaklęty krąg. Kwartalnik Filmowy 1997 nr 17, s. 5–12.
  Kryzys wartości, kryzys kultury. Opracowała Magdalena Hniedziewicz. Pokaz 1997 nr 18, s. 2–4.
  List do dzieci; Dzieci i książęta. Program Teatru im., s. Jaracza, Łódź 1997, s. [11–19].
  Milczenie Chateaubrianda. w: Kultura staropolska – kultura europejska. Warszawa 1997, s. 27–34.
  Nocna przemiana. Program Teatru im., s. Jaracza, Łódź 1997, s. [10–15].
  Odmieńcowi biada. [Posłowie do:] Małgorzata Holender: Klinika lalek. Warszawa 1997, s. 135–137.
  Ogień i łzy Wertera. [Wstęp do:] Johann Wolfgang von Goethe: Cierpienia młodego Wertera. Przeł. z niemieckiego Leopold Staff. Przypisami opatrzyła Olga Dobijanka-Witczakowa. Kraków 1997, s. 5–19.
  W starych szmatach żołnierskich. Gazeta Wyborcza 1997 nr 293, s. 12.
  [Wypowiedź w dyskusji na temat filmu:] Wokół „Dantona”. Znajdźcie ten punkt, gdzie zaczął się błąd. Kwartalnik Filmowy 1996/1997 nr 15/16, s. 85–103.
  [Wypowiedź w dyskusji na temat filmu Andrzeja Wajdy:] Wokół „Miłości w Niemczech”. Podglądanie i zapatrzenie. Kwartalnik Filmowy 1996/1997, s. 104–116.
 • 1998
  Odyseja wychowania. Goetheańska wizja człowieka w „Latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra”. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Kraków: Aureus 1998, 423, s.
  Płacz generała. Eseje o wojnie. Warszawa: Sic! 1998, 307, s.
  Trzy eseje; Drei Aufsätze. [Autorzy:] Maria Janion, Bolesław Fac, Zofia Watrak. Gdańsk: Wydawnictwo im. J. Lelewela, Towarzystwo Polska-Niemcy [1998], 41 + 42, s.
  Jaki Bóg? Program Teatru im., s. Jaracza, Łódź 1998, s. [9–16].
  Kto się boi Leonarda Woolfa? Program Teatru im., s. Jaracza, Łódź 1998, s. [7–18].
  Legion żydowski Mickiewicza. Midrasz 1998 nr 4, s. 27–36.
  Na rozstajach dróg. Program Teatru im., s. Jaracza, Łódź 1998, s. [7–13].
  Niedoistnienie Chateaubrianda. w: Lustra historii. Warszawa 1998, s. 67–75.
  Przerażenie i piękno. Gazeta Wyborcza 1998 nr 240, s. 15. [recenzja: Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian].
  Staw w Wielgiem, czyli pomiędzy śmiechem a śmiercią. Konteksty 1998 nr 3/4, s. 13–18.
  Szlachcic z urojenia. Program Teatru im., s. Jaracza, Łódź 1998, s. [5–11].
  [Wstęp w przekładzie H.-P. Hoelscher-Obermaiera do:] Polnische Romantik. Ein literarisches Lesebuch von Hans-Peter Hoelscher-Obermaier. Frankfurt am Main 1998, s. 9–42.
 • 1999
  Czarodziej i syn czarownicy. Program Teatru im., s. Jaracza, Łódź 1999, s. [6–10].
  Nadmiar bólu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 237, s. 14.
  Pytania o Grassa. w: Günter Grass i polski Pan Kichot. Gdańsk 1999, s. 33–98.
  Rozkosz opowiadania. Gazeta Wyborcza 1999 nr 288, s. 16.
  Słowo powitalne profesor Marii Janion wygłoszone podczas spotkania na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 08.06.1981. w: Günter Grass i polski Pan Kichot. Gdańsk 1999, s. 7.
  [Wypowiedź w dyskusji na temat filmu „Pan Tadeusz”:] Dlaczego zachwyca? Gazeta Wyborcza 1999 nr 249, s. 12.
  [Wypowiedź w dyskusji:] Grass, Hegel i Syzyf. w: Günter Grass i polski Pan Kichot. Gdańsk 1999, s. 9–32.
 • 2000
  Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi. [Szkice i wywiady]. Warszawa: Sic! 2000, 268, s.
  Gorączka romantyczna. (Prace wybrane. T. 1 poz. 646). Kraków: Universitas 2000, XXV, 568, s.
  Prace wybrane. Pod red. Małgorzaty Czermińskiej. T. 1–5. Kraków: Universitas 2000–2002.
  Tragizm, historia, prywatność. (Prace wybrane. T. 2 poz. 646). Kraków: Universitas 2000, 466, s.
  Erudycja, ironia i piękno. Gazeta Wyborcza 2000 nr 44, s. 11.
  O teatrze marionetek. [Posłowie do:] Heinrich von Kleist: Dramaty wybrane. Przeł. Jacek St. Buras. Kraków 2000, s. 341–359.
  Oskubała męskie pawie. Gazeta Wyborcza 2000 nr 133, s. 13. [recenzja: Krystyna Kłosińska, Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej].
  Podpis. Program Teatru im., s. Jaracza, Łódź 2000, s. [9–21].
  A romantic artist. Sunny Jerusalem and the Magic Circle. Dialogue and Universalism, Warszawa 2000 nr 3/4, s. 53–60.
  Romanticism and the beginning of the modern world. Tłum. Aleksandra Rodzińska-Chojnowska. Dialogue and Universalism, Warszawa 2000 nr 9/10, s. 45–66.
  Starozakonni Polacy Niemcewicza. Res Publica Nowa 2000 nr 12, s. 40–51.
  To, co trwa. Twórczość 2000 nr 5, s. 151–152.
  [Wypowiedź w dyskusji na temat filmu „Pan Tadeusz”] Why does it so delight? Dialogue and Universalism, Warszawa 2000 nr 3/4, s. 141–151.
 • 2001
  Purpurowy płaszcz Mickiewicza. Studium z historii poezji i mentalności. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2001, 246, s. Wiek XIX.
  Romantyzm i historia. [Studia; współautorka:] Maria Żmigrodzka. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2001, 712, s.
  Romantyzm i jego media. [Szkice]. (Prace wybrane. T. 4 poz. 646). Kraków: Universitas 2001, 736, s.
  Zło i fantazmaty. [Szkice]. (Prace wybrane. T. 3 poz. 646). Kraków: Universitas 2001, 417, s.
  Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. [Szkice]. Warszawa: WAB 2001, 424, s.
  Figury tego, co kobiece. Katedra 2001 nr 1, s. 122–129.
  Kroński – Miłosz. Epizod z dziejów myśli i poezji. w: Maski współczesności. Warszawa 2001, s. 33–48.
  Narodowa spiritiada. Gazeta Wyborcza 2001 nr 241, s. 2.
  Polscy Machabeusze. Gazeta Wyborcza 2001 nr 89, s. 18–20.
  Wyka i czas. Dekada Literacka 2001 nr 1/2, s. 9–13.
  Żyjąc tracimy życie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 281, s. 23.
 • 2002
  Biografie romantyczne. (Prace wybrane. T. 5 poz. 646). Kraków: Universitas 2002, 370, s.
  Wampir. Biografia symboliczna. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2002, 567, s.
  Czarownice z Salem, czyli Tygiel. w: Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Heleny Kapełuś. Warszawa 2002, s. 49–57.
  List otwarty w sprawie akcji „Niech nas zobaczą”. Gazeta Wyborcza 2002 nr 95, s. 2.
  Le mythe héroïque du Juif polonais. w: Mythes et symboles politiques en Europe Centrale. Paris 2002, s. 316–330.
  O niezbędności humanistyki. Nauka 2002 nr 2, s. 179–180.
  Trudna klasa w ciężkiej szkole. Res Publica Nowa 2002 nr 2, s. 102–103.
  Uzasadnienie werdyktu jury. Gazeta Wyborcza 2002 nr 234, s. 6.
 • 2003
  Amerykanka w Polsce. [Wstęp do:] Shana Penn: Podziemie kobiet. Przekład Hanna Jankowska. Warszawa 2003, s. 5–9.
  Niesamowita Słowiańszczyzna. Konteksty 2003 nr 1/2, s. 225–235.
  O retoryce felietonisty. Gazeta Wyborcza dodatek Wysokie Obcasy 2003 nr 1, s. 45.
  Polska między Wschodem a Zachodem. Teksty Drugie 2003 nr 6, s. 131–149.
  Słowiańszczyzna i Europa. Gazeta Wyborcza 2003 nr 185, s. 16–17.
  Śmiertelny nieśmiertelny. Twórczość 2003 nr 11, s. 7.
  W oczach Dürera. O nowej książce Marka Bieńczyka. Teksty Drugie 2003 nr 4, s. 67–72.
 • 2004
  Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła. [Współautorka:] Maria Żmigrodzka. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2004, 215, s.
  Fragment dyskursu miłosnego. [Posłowie do:] Nicole Müller: Bo to jest w miłości najstraszniejsze. Przeł. Alicja Buras. Wydanie 2. Warszawa 2004, s. 105–119.
  Ironia Calela Perechodnika. w: Powaga ironii. Toruń 2004, s. 147–156.
  Mit założycielski polskiego antysemityzmu. w: Społeczeństwa europejskie a Holocaust. Poszerzona dokumentacja konferencji w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie 30 IX 2004 z okazji urodzin Feliksa Tycha = Europäische Gesellschaften und der Holocaust. Erweiterte Beiträge zu einer Veranstaltung im Jüd Historischen Institut Warschau am 30. Sept. 2004 aus Anlass des 75. Geburstages von Feliks Tych. Warszawa 2004.
  Polska w Europie. Nauka 2004 [nr] 1, s. 7–30.
  Pożegnanie z Polską. Jeszcze Polska nie umarła. Krytyka Polityczna 2004 nr 6, s. 140–151.
  Rozstać się z Polską? Gazeta Wyborcza 2004 nr 232, s. 14–16.
  Rozstanie z Polską. w: Wykłady Polskiej Rady Biznesu 2004. Warszawa 2004, s. 18–45.
  Słowiańszczyzna, szaleństwo, śmierć. w: Inny, inna, inne. Warszawa 2004, s. 9–20.
  Trudna klasa w ciężkiej szkole. Wprowadzenie do: Joanna Tokarska-Bakir: Rzeczy mgliste. Eseje i studia. Sejny 2004, s. 5–10.
 • 2005
  Na statku szaleńców. [Posłowie do:] Jerzy Krzysztoń: Obłęd. Warszawa 2005, s. 931–942.
  „Nawet jeśli mówię o czymś zupełnie innym, mówię o Auschwitz”. w: Ideały nauki i konflikty wartości. Studia złożone w darze Profesorowi Stefanowi Amsterdamskiemu. Warszawa 2005, s. 291–309.
  Protest obywatelski w sprawie wydarzeń w Poznaniu. Gazeta Wyborcza 2005 nr 271, s. 23.
  [Wypowiedź po śmierci prof. Ireneusza Opackiego:] Mądry tata Opacki. Gazeta Wyborcza dodatek Katowice 2005 nr 169, s. 9.
  Obce ciała. Rozmawiał Piotr Siemion. Ozon 2005 nr 3, s. 80–83.
  Polska nie jest kobietą. Rozmowa z prof. Marią Janion o współczesnej duchowości, romantyzmie, polityce i równouprawnieniu płci. Rozmawiał Zdzisław Pietrasik. Polityka 2005 nr 19, s. 75–77.
 • 2006
  Kobiety i duch inności. Wydanie 2. Warszawa: Sic! 2006, 352, s.
  List solidarności z Orianą Fallaci. Gazeta Wyborcza 2006 nr 136, s. 27.
  List w obronie Le Madame. Gazeta Wyborcza 2006 nr 80, s. 18.
  Oko wschodnie Leonarda. w: Poetyka, polityka, retoryka. Warszawa 2006.
  Polonia powielona. w: Polka. Medium. Cień. Wyobrażenie. Warszawa 2006, s. 19–31.
  Wstęp do: Anna Bujanowska: Życie codzienne pogrobowców romantyzmu. (Teofil Lenartowicz i jego korespondenci). Wstępem poprzedziła Maria Janion. Pułtusk 2006, s. 9–18.
  Wykład o "Królu zamczyska" Seweryna Goszczyńskiego. Kresy 2006 nr 4, s. 43-53.
  Wykład o Odojewskim. Kresy 2006 nr 4, s. 99-105.
  Gdański Trójkąt Bermudzki. Przegląd Polityczny 2006 nr 78, s. 56-58.
  A vámpír : szimbolikus biográfia [ford. Babits Mihály]. Budapest : Európa Könyvkiadó 2006.
 • 2007
  Niesamowita Słowiańszczyzna : fantazmaty literatury. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007.
  Płacz generała : eseje o wojnie. Warszawa : Wydawnictwo Sic! 2007; Wydanie II.
  Los niemiecki : dług i wina. Przegląd Polityczny 2007 nr 85/86, s. 125-129.
  Gorączka romantyczna. Gdańsk : Wydawnictwo słowo/obraz terytoria 2007; Wydanie II.
  Księga Janion. Opracowali Zbigniew Majchrowski, Stanisław Rosiek i Alicja Szałagan. Gdańsk : Wydawnictwo słowo/obraz terytoria 2007.
 • 2008
  The Jewish colonel : a romantic and non-romantic biography. [Engl. transl. Roman, s. Czarny]. Cracow : The Judaica Foundation. Center for Jewish Culture 2008.
  Wampir : biografia symboliczna. Gdańsk : Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2008; Wydanie II.
  Żyd, bohater Polaków. [Cz. 1]. Gazeta Wyborcza dodatek Gazeta na Wielkanoc 2008 nr 70, s. 30-31.
  "Nie-Boska komedia" - skażone arcydzieło. [Cz. 2]. Gazeta Wyborcza 2008 nr 75, s. 32-34.
  Schopenhauer : dzikie czasy filozofii : biografia. Rüdiger Safranski ; przeł. Mateusz Falkowski ; posłowiem opatrzyła Maria Janion. Warszawa : Prószyński i S-ka 2008.
 • 2009
  Czyste, nieczyste. Colette ; z przedm. Marii Janion ; przeł. Katarzyna Bartkiewicz. – Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 2009
  Honor, Bóg, Ojczyzna [Kierownictwo nauk. Maria Janion ; koncepcja tomu, red. Monika Rudaś-Grodzka]. Warszawa: Fundacja Odnawiania Znaczeń : Dom Spotkań z Historią, 2009.
  Żebro Mesjasza. [Kierownictwo nauk. Maria Janion ; koncepcja tomu, red. Monika Rudaś-Grodzka]. Warszawa : Fundacja Odnawiania Znaczeń : Dom Spotkań z Historią, 2009.
  Panel "Humanistyka dla przyszłości. Potencjał - szanse - perspektywy". Oprac. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz. Nauka 2009 nr 1, s. 67-121.
  Historia literatury a historia idei : (propozycja nowej problematyzacji). Przegląd Filozoficzno-Literacki 2009 nr 4, s. 75-90.
  Solidarność wielki zbiorowy obowiązek kobiet : wykład inaugurujący Kongres Kobiet 20-21 czerwca. Gazeta Wyborcza 2009 nr 149, s. 18-19.
  Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B 2009.
 • 2011
  Książki, które zmieniły moje życie. Książki : Magazyn do Czytania 2011 nr 1, s. 54-55.
  Czy Stawrogin jest postacią tragiczną? Odra 2011 numer specjalny, s. 108-116.
 • 2012
  Janion : transe, traumy, transgresje. T. 1, Niedobre dziecię. Rozmawia Kazimiera Szczuka. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.
  Le sexe du vampire. w: Minorités littéraires (et autres) en Pologne / sous la dir. d'Agnieszka Grudzińska et Kinga Siatkowska-Callebat. Paris: Institut d'études slaves, 2012.
 • 2014
  Die Polen und ihre Vampire : Studien zur Kritik kultureller Phantasmen. Hrsg. und mit einer Einf. von Magdalena Marszałek ; aus dem Poln. von Bernhard Hartmann und Thomas Weiler. Berlin : Suhrkamp, 2014.
  Janion : transe, traumy, transgresje. T. 2, Prof. Misia. Rozmawia Kazimiera Szczuka. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.
  Hero, conspiracy, and death : the Jewish lectures. Transl. by Alex Shannon. Frankfurt am Main : PL Academic Research - Peter Lang, 2014.
 • 2015
  Kroński - Miłosz : an episode from the history of ideas and poetry. w: "Miłosz like the world" : poet in the eyes of Polish literary critics / Zdzisław Łapiński (ed.) ; transl. by Grzegorz Czemiel. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015.